ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีฯร่วมบุญประเพณีให้ทานไฟ ชู 3 ยุทธศาสตร์ 7 วัฒนธรรมนักการเมืองวิธีพุทธ

1,230 Views

เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค. 2562 นายกันตภณ สุดใจ รองหัวหน้าพรรคพรรคแผ่นดินธรรม ภาคใต้ พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรคประกอบด้วย นายณัฐวีร์ ภูมี เขต 1 นางอมรรัตน์ รักษ์เดช เขต 3 นายสุนทร รัตนบุรี เขต 4 นางอนงค์ อนุพงศ์ เขต 5 นางจิราเพชร สุดใจ เขต 6 ได้ลงพื้นที่เข้าไปร่วมทำบุญประเพณีให้ทานไฟที่วัดพรหมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้พบปะญาติธรรมและชาวบ้านบริเวณใกล้วัดที่มาร่วมงานประเพณีบุญ

นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม ได้ระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นของพวกเราชาวพุทธทุกคน หน้าที่ของพี่น้องเราคือช่วยกันบอกต่อให้ทุกคนทราบว่า พรรคแผ่นดินธรรม พรรคชาวพุทธของเราเกิดขึ้นแล้ว พร้อมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น การมีพรรคชาวพุทธมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา เราขอยืนยันว่าสำหรับประเทศเรา”พระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันอยู่รอด”

ทั้งนี้พรรคแผ่นดินธรรม มีสโลแกรนคือศีลธรรม นำชาติ พรรคชาวพุทธ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน พี่น้องชาวพุทธผู้รักและห่วงใยพระพุทธศาสนาได้ทราบถึงอุดมการณ์ เหตุผลและความจำเป็นที่เราจะเป็นตัองมีพรรคแผ่นดินธรรม มีวัฒนธรรมองค์กรพรรคแผ่นดินธรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ขา ซึ่งประกอบด้วย ขาที่ 1 คณะสงฆ์ ขาที่ 2 สมาพันธ์ชาวพุทธ ขาที่ 3 พรรคแผ่นดินธรรม จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกันค้ำช่วยกันยันสถาบันพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น วัฒนาถาวรยั่งยืนยาวนาน

ชาวแผ่นดินธรรมเป็นชาววัด เป็น DNA พุทธขนานแท้ แม้คุณธรรมจะไม่ใช่ประเภทอจลศรัทธา อันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันก็ตาม แต่ก็ครองตนด้วยหลักศีลธรรม นำชีวิต ต่อมา เมื่อมีโอกาสได้ร่วมอุดมการณ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ภายใต้ร่มชายคา “พรรคแผ่นดินธรรม” จึงได้นำหลักศีลธรรมใช้เป็น