มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสเชิญร่วมงาน”บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล”

1,286 Views

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม        ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม “บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล”
ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น.

****************

Leave a Reply