วัดประยูรฯมีมติ “ไม่ให้ใช้วัดเป็นสถานที่อบรมวัดสร้างชาติ”

802 Views

        หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันสร้างชาติ จะจัดอบรมหลักสูตร “วัดสร้างชาติ” โดยใช้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นเจ้าอาวาส

          แหล่งข่าวจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แจ้งว่า

        “ หลังมีข่าวในสังคมได้มีการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาหลักสูตรวัดสร้างชาติ ที่พระพรหมบัณฑิตแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาหลักสูตรและกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแลประสานงานกับสถาบันสร้างชาติ และหาข้อสรูปในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วเสร็จให้รายการผลการพิจารณาต่อพระพรหมบัณฑิตในฐานะเจ้าอาวาสให้รับทราบ …. ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติว่า

        “..เนื่องจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสำนกักเรียนพระปริยัติธรรม สำนักปฎิบัติธรรม  เป็นสำนักอบรมพระนักเทศน์นักเผยแผ่ มีการจัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ มีการจัดกิจกรรมการบวชชีพรามณ์รักษาศีล 8 ทุกวันพระ และทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งปี

          ด้วยกิจกรรมที่หลักหลายดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการพิจารณาจึงเห็นว่า การที่สถาบันสร้างชาติจัดอบรมหลักสูตรวัดสร้างชาตินั้น ทางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร “จึงไม่สะดวก” ที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรวัดสร้างชาติของสถาบันสร้างชาติ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ  ความจริงเรื่องนี้คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณาอะไรกันเลย แต่มีชื่อวัดประยุรออกไปแล้ว ส่วนสถาบันสร้างชาติเขาจะไปจัดที่ไหนทางวัดก็ไม่ขัดข้อง แต่หากจะใช้วัดประยุร ตอนนี้มีมติแล้วว่า ไม่สะดวก”

            สำหรับหลักสูตรวัดสร้างชาตินี้ ผู้จัดให้เหตุผลว่า วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์และพระศาสนาที่สำคัญยิ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564 ตามพันธกิจในด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและพลังการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ตลอดจนการพัฒนาพระสังฆาธิการในฐานะของผู้นำองค์กรสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ และคณะกรรมการวัด รวมทั้งหน่วยงานทางศาสนาต่างๆ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปพร้อมกันด้วย

           โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ,ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์,พระเปรียญแต่ต้องมีพรรษา 10 ขึ้นไป,ไวยาวัจกร,ผู้บริหารที่ทำงานเกี่ยวของกับพุทธศาสนา,หรือผู้สำเร็จหลักสูตรของสถาบันการสร้างชาติที่กรรมการรับรอง  เริ่มอบรมทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 2 กรกฏาคม 2563  ประมาณ 4 เดือน

            ผู้ที่จะเข้าอบรมหลักสูตรอบรมนี้ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ สำหรับพระสงฆ์ 35,000 บาท ฆราวาส  67,890  บาท ราคานี้ไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ    

Leave a Reply