ศาลรธน.ใฝ่คุณธรรม! นิมนต์พระ’มจร’เทศน์ แนะสร้างสันติยุติธรรม

558 Views

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้องฝึกอบรมชั้น 4 ศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการ วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญ จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 7  นิมนต์พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมการฝึกอบรมอาทิ ส.ส.และส.ว.

พระมหาหรรษา ได้เสนอมุมมองว่า  เวียดนามเป็นประเทศที่ผ่านสงครามผ่านความเจ็บปวดอย่างรุนแรง แต่รัฐบาลของเวียดนามกลับมาให้ความสำคัญในการพัฒนาพระพุทธศาสนา มีการจัดการท่องเที่ยงเชิงพุทธศาสนา โดยมีแหล่งพัฒนาจิตวิญญาณภายในใจที่เมืองฮานัม การปลูกฝังคุณธรรมให้ลูกหลานจึงมีความสำคัญ เราจึงมีการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งพระพุทธศาสนาต้องเน้นตัวรู้มากกว่าความรู้ ตัวรู้คือการมีสติฝึกเป็นวิถีชีวิต แม้แต่ทางยุโรปและอเมริกายังให้ความสำคัญด้านสติและสมาธิเป็นฐาน เราจึงต้องพัฒนาด้าน Soft Side หมายถึง คุณธรรมภายใน หรือ พัฒนาด้าน EQ บุคคลผู้เป็นข้าราชการจะต้องทำให้ผู้อื่นพอใจ จึงพึงระวังด้าน #อารมณ์ #อาจม #อาวุธ #อามิสสินจ้าง

“ในอดีตผู้นำจะใช้ไตรภูมิพระร่วงในการเป็นเครื่องมือการบริหารซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ต่อมาพระราชาในอดีตจึงใช้ทศพิธราชธรรมในการเป็นเครื่องมือการบริหารบ้านเมือง เริ่มจากทานคือการให้ จนถึง ความหนักแน่นมีความยุติธรรม ทศพิธราชธรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้นำซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะทำให้สามารถครองใจประชาชน ผู้นำทุกระดับจึงสามารถนำมาบูรณาการเพื่อนั่งในหัวใจผู้คนได้ ซึ่งเน้นย้ำว่า ผู้นำจะต้องดำรงตนในศีล 5  เป็นหลักประกันชีวิต และยกตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดโดยเป็นการป้องกันการทุจริตระดับชุมชน มีหลักว่า กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด เพราะคำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน จึงควรพัฒนารากฐานจากหมู่บ้าน เพราะรากฐานของประเทศคือหมู่บ้าน ความยุติธรรมจึงต้องเริ่มจากชุมชน เมื่อมีอำนาจพึงระวังอย่าใช้อำนาจจนลืม อย่าสนใจแต่เป้าหมายจนลืมวิธีการ คิดให้ยาวๆ ว่า เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไร ?”   ผอ.หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มจร กล่าวและว่า

ดังนั้น ผู้นำจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและบริหารองค์กร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คุณธรรมเป็นภาวะภายในแต่จริยธรรมเป็นการแสดงออกข้างนอก  ผู้นำจึงต้องมีกายภาพ พฤติภาพ และจิตตภาพ เป็นนักสร้างภาพโดยเฉพาะภาพภายในใจ

 

 

 

 

Leave a Reply