นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันนี้ (22 เม.ย. 67) เวลา 09.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 – 15 ธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร พระอุปัชฌาย์ ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายบรรจบ จันทรัตน์ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน นางสาวชัชดาพร บุญพีรณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกาญจนธรรมสถิต ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายเครื่องสักการะแด่พระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร และพระพรหมวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 – 15 ธรรมยุต จากนั้น ประธานในพิธี นำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และแขกผู้มีเกียรติ มอบผ้าไตรแก่นาค จำนวน 77 นาค เสร็จแล้วพระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร พระอุปัชฌาย์เข้าสู่พระอุโบสถ นาคสามเณร ถวายพานสักการะแด่ พระอุปัชฌาย์ และทำพิธีบรรพชาสามเณร จบแล้วถวายไทยธรรมพระอุปัชฌาย์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรักความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สำหรับการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนกลาง จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรพชา จำนวน 77 รูป และในส่วนภูมิภาค จัดขึ้น ณ วัด ที่จังหวัดกำหนด มียอดผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,982 รูป ซึ่งสามเณรจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และอยู่ในศีลาจารวัตรตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเวลา 17 วัน

Leave a Reply