เจ้าคณะระยองพร้อมศรัทธาชาวพุทธ หนุนตั้งกองบุญพระภิกษุอาพาธศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองพร้อมด้วยศรัทธาชาวพุทธร่วมสนับสนุนการตั้งกองบุญพระภิกษุอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ ท่ามกลางเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษได้ตระหนักถึงปัญหาพระภิกษุ และสามเณรอาพาธที่มีจำนวนมากขึ้น และส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในระหว่างการรักษาพยาบาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าภัตตาหาร และอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระภิกษุและสามเณรจำนวนมากไม่มีสวัสดิการทางสังคมในส่วนนี้ จึงทำให้การเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่มีความต่อเนื่อง และถูกวิธีตามสมควร

จึงได้จัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะพระสงฆ์ชาวศรีสะเกษที่ไปศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจต่างจังหวัด มีมติร่วมกันที่จะจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดูแลพระภิกษุสามเณรในจังหวัดให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นยามอาพาธ หรือประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยในการศึกษาดูงานนครั้งนี้ ได้มีการฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต” โดย พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส ขนฺติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองและผู้จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี และ “กระบวนการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณร” โดย พระราชธรรมเมธี,รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานกองบุญสุขภาวะจังหวัดจันทบุรี,

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “กระบวนการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณร”ระหว่างภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับความเมตตาพระเดชพระคุณอำนวยความสะดวกจัดหาที่พักและภัตตาหารเช้าและเพลถวายแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และ บรรยายพิเศษเรื่อง “งานคณะสงฆ์กับกองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณร”โดยการประสานงานของ พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยองและคณะ ก่อนปิดการประชุม พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองได้นำศรัทธาชาวพุทธร่วมสนับสนุนการตั้งกองบุญพระภิกษุอาพาธจังหวัดศรีสะเกษเบื้องต้น เป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

Leave a Reply