“อบรมพระธรรมทูต” รุ่นพี่ย้ำขอให้เน้น สมณสัญญา-ภาษา-ไอที ส่วนสำนักพุทธ ฯ ปีนี้ “ถูกตัดงบ”

วันที่ 2 มี.ค.65  วานนี้ เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพระเถระและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในขณะที่พระธรรมทูตในต่างประเทศทั่วโลกร่วมประชุมผ่านระบบซูม โดยพร้อมเพรียงกัน

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวเปิดการประชุมว่า แม้ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอุปสรรค แต่พระธรรมทูต ก็ยังคงดำเนินงานเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งมีการปรับตัวเผยแผ่ธรรมะผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับประชาชนด้วย อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าพระธรรมทูตเรื่องภาษามีความสำคัญ แต่เรื่องอาจาระ หรือความประพฤติ  มีความสำคัญที่สุด ทั้งต้องให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยธรรมะด้วย

 “สมัชชาชาสงฆ์เริ่มต้นที่อเมริกาเพราะเห็นปัญหา สิ่งที่พวกเราวประชุมกันเป็นสิ่งที่ดีมาก ทุกท่านมีความรู้ความสามรถขั้นพื้นฐานใช้ได้ แต่จะทำอย่างไรทำนำความรู้ใช้ให้ญาติโยม ภาษาไม่สำคัญที่สุด อาจาระสำคัญที่สุด เด็กบ้านนอกไปแต่งานกับต่างชาติอย่าไปดูถูกกัน เราได้อาศัยคนแต่งงานกับคนต่างชาติทั้งนั้นมาช่วยเรา จะเอาคนต่างชาติมาอย่างฝันหวาน เราต้องใช้เวลา ไม่อยากให้พวกเราลืมพระพุทธพจน์ จรถ การให้คือการได้ คนไทยเราไปอยู่ที่ไหน เข้าเป็นคนสัญชาตินั้น แต่มีเชื้อชาติเป็นไทย เราต้องช่วยเขา ที่ไปแต่งงานกับต่างชาติ เขาก็ลำบากในการปรับตัว เขาถูกดูถูกว่าเป็นคนต่างชาติ เขาลำบากมาก ทุกปีคำปฏิญาณที่เราเขียนไว้ ดีมากเลย ให้ตั้งสัจจะว่าจะประพฤติปฏิบัติจริง ๆ อะไรเป็นศาสนกิจหลัก ศาสนกิจรอง อย่าคิดว่าศาสนกิจรองไม่สำคัญ แต่อย่าให้ผิดกฎหมาย ยิ่งสถานการณ์โควิด อย่าให้ผิดกฎหมาย จะบอกบุญอะไรให้ดูให้สมควร เพราะชาวบ้านชาวเมืองเขามีความทุกข์เดือดร้อน เราเป็นที่พึ่งเขาได้ ผู้คนอดอยากจึงได้ร่วมมือกับทางเขต โดยกลั่นกรองก่อนป้องกัน พระธรรมทูตเราได้นำเอาสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยขยายไปในต่างประเทศด้วย เช่นการทำสวนผักขายสงเคราะห์ชุมชนได้ โครงการพุทธเกษตร กลัวชาวคริตคิดมากจึงเปลี่ยนเป็นธรรมเกษตร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโคก หนอง นา ถวายไว้เป็นส่วนประกอบให้ทุกท่านได้ทราบได้”

เมื่อถึงวาระหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตได้มีพระธรรมทูตที่ประจำอยู่ในต่างประเทศได้สะท้อนปัญหาและสิ่งจำเป็นที่พระธรรมทูตต้องมี เช่น ตัวแทนพระธรรมทูตจากประเทศอังกฤษ สะท้อนว่า การอบรมพระธรรมทูตบางครั้งเข้าใจพระธรรมทูตและผู้ฝึก บางอย่างเกินความจำเป็น กับที่จำเป็น ชม.น้อยลง อย่างภาษาอังกฤษ น่าขมวดร่วมกัน ภาษาอังกฤษ ชีวิต ยุคเทโนก้าวไกล ถ้าไม่เป็นอย่าไปเลย ฝากผู้อบรม เรื่องการใช้เทคโนโลนีและภาษาเวลาอยู่ต่างประเทศจำเป็นอย่างมากต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรืออย่างเรื่องศาสนพิธีการบทสวน ขัดบทสัคเค ต้องเป็น ต้องได้

ในขณะที่ ตัวแทนพระธรรมทูตจากประเทศเยอรมัน สะท้อนปัญหาว่า ในนามพระธรรมทูตสายยุโรป ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลย ใช้น้อยมาก เช่น ประเทศเยอรมันไม่พูดภาษาอังกฤษ ถ้าพูดได้ก็ดี ภาษาถิ่นสำคัญเป็นอย่างมาก บางรูปเป็นพระธรรมทูตขาดสมณสัญญา ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระ บางทีไปต่างประเทศไม่ค่อยถือย่าม ถือกระเป๋าแทน หรือสะพายเป้แทน เมื่อถามท่าน ท่านว่ามันสะดวกดี บางรูปก็มีคำตอบแบบไม่น่าฟัง ความเรียบร้อย เราไปไหนควรโชว์ ถ้าไปประเทศพูดอังกฤษก็เน้นไปเลย การเดินทางเข้าเยอรมัน วัดในยุโรป เยอรมันเยอะกว่าเพื่อนมีมากกว่า 40 วัด  ประเทศเยอรมัน ตอนนี้พระธรรมทูตมีปัญหา เนื่องจากเปลี่ยนกฎเกณฑ์เข้าประเทศ แม้จะมีพาสปอร์ตสีน้ำเงิน ก็ต้องขอวีซ่าและต้องได้ภาษาประเทศเยอรมันด้วยจึงจะเข้าประเทศเขาได้ ต้องนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตและหน่วยงานภาครัฐคงต้องหาทางออกร่วมกัน..”

ส่วนตัวแทน พระธรรมทูตผู้แทนองค์กร สหราชอาณาจักรและไอแลนด์เหนือ กล่าวว่า ในนามองค์กรธรรมทูตวัดไทย มี 26 วัด จัดตั้งองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจสอดคล้องกับคณะสงฆ์ และประเทศไอซ์แลนด์ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก การสาธยาย บรรยายธรรม สวดมนต์ ทำมาตลอด 65 มีกิจกรรมบางส่วน ล่าสุดจัดกิจกรรมทอบผ้าป่า ปรึกษาการประชุม ปัญหาและอุปสรรค คือระยะวีซ่าแค่ 2 ปี มีระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเป็นไปได้ อนาคตข้างหน้าขอ 10 ปีเหมือนฆราวาส

ด้าน นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผู้ตรวจราชการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวโดยสรุปว่า ขอนำเรียนชี้แจงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องงบประมาณอุดหนุนการอบรมพระธรรมทูต ทุกปีที่สำนักงานพุทธเคยอุดหนุนปีละ 8 แสนกว่าบาท ปีนี้ ถูกปรับลดงบ รัฐไม่ได้จัดสรรงบไว้ให้ ถูกตัดไป  แต่ในปี 66 สำนักพุทธได้จัดทำแผนของบ ส่วนที่ 2 ทราบข่าวว่า พระสงฆ์ที่จะเดินทางเข้าเยอรมันนีต้องขอวิซ่าทุกรูป ผ่านการอบรมภาษา จึงจะขอวิซ่าได้ พระธรรมทูตไปแล้วติดที่ท่าอากาศยานไม่สามารถเดินทางได้ ขณะนี้ต้องทำวีซ่าทุกรูป กำลังติดต่อสถานทูตเพื่อความชัดเจนแนวทางปฎิบัติต่อไป..

 ส่วน พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ กล่าวว่า มหาเถรสมาคมมีมติให้ มจร ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของคณะสงฆ์มหานิกาย มาตั้งแต่ พ.ศ.2538 ได้ดำเนินการฝึกอบรมมาแล้ว 27 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 28 นี้ มีพระสงฆ์สมัครเข้าร่วมอบรมแล้ว 150 รูป โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 มี.ค. จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมวันที่ 4-5 มี.ค. และจะมีการฝึกอบรมทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ รวมเวลา 90 วัน..

Leave a Reply