คณะ กก. เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติประชุมนัดแรก ยกระดับการเผยแผ่ทั้งในประเทศและนานาชาติ ด้านองคมนตรีย้ำกองทุนเล่าเรียนหลวงพร้อมสนับสนุน

 วันที่ 27 เมษายน 2562 วานนี้ ณ อาคารสิริภักดีธรรม  วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ตามระเบียบว่าด้วยการเผยแผ่มหาเถรสมาคม ซึ่งมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ทั้งพระสงฆ์ รวมถึงข้าราชการกระทรวงต่างๆ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2564 เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางเพื่อบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ การประชุมวันนี้ได้มีการเสนอให้มหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้ช่วยยกร่างแผนแม่บทในการเผยแผ่ที่สามารถตอบโจทย์สังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

ในขณะที่ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวว่า กองทุนเล่าเรียนหลวงจะมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาปริยัติ และปริยัติอย่างลึกซึ้งแตกฉาน และจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน ซึ่งกองทุนเล่าเรียนหลวงพร้อมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้หลักธรรมเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ย้ำในประเด็นเดียวกันว่า เชื่อมั่นว่า ภายใต้ระเบียบดังกล่าว จะทำให้สามารถพลิกโฉมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เข้าถึงความต้องการของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจะนำไปสู่การออกแบบรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบทั้งแบบประเพณีนิยม และรูปแบบสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายสอดรับกับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในชุมชน องค์กร และสถานศึกษาระดับต่าง  ๆ   ในนามกระทรวงมหาดไทยยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอปวารณาว่า หากคณะสงฆ์ปรารถนาสิ่งใดยินดีสนับสนุนเต็มที่..

 

 

 

Leave a Reply