ลือสะพัด “สมเด็จพระวันรัต” มรณภาพแล้ว ในขณะที่วัดบวร “แจง” ยังไม่มรณภาพ

วันที่ 15 ก.พ. ุ65 วันนี้ ประมาณเที่ยงมีข่าวลือสะพัดทั่วไปในคณะสงฆ์และตามโซเชียลมีเดียว่า “สมเด็จพระวันรัต” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ฯ กรุงเทพมหานคร ได้มรณภาพลงแล้ว หลังจากพักรักษาตัวอยู่นาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าว “Thebuddh” เช็คข้อมูลหลายสายสรุปตรงกันว่า “น่าจะ” เพียงแต่รอแถลงอย่างเป็นทางการจากคณะแพทย์และวัดบวรนิเวศ เท่านั้น

ล่าสุด เพจวัดบวรนิเวศวิหาร ได้โพสต์แจงว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ยังรับการรักษาอาพาธอยู่ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยภาพรวม อาการในขณะนี้ ยังเป็นที่พอใจของคณะแพท์ ผู้ถวายการรักษา จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ โดยทั่วกัน

ประวัติ สมเด็จพระวันรัต เป็นคน  จังหวัดตราด ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระวันรัต รูปที่ ๒๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ,กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช ,เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ #สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศราช วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๏ ภาระหน้าที่พิเศษ ๏๚ะ๛
ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
รวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระวันรัต ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

ส่วนภาระหน้าที่พิเศษ ยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย

Leave a Reply