“พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาลิ”

 

ภาษาใดรักษาไว้ซึ่งพุทธพจน์
อลงกตวัจนธรรมงามสูงส่ง
ภาษานั้นคือบาลีวรุตมงค์
เทิดธำรงพุทธศาสน์วัฒนา

 

พากเพียรเรียนคันถธุระปริยัติ
ปฏิบัติปัญโญทัยไตรสิกขา
วโรดมอุปสมบทบรรพชา
เรียนภาษาบาลีชินสีห์ธรรม

 

สมณศากยบุตรพิสุทธิ์ศีล
บุณย์ปวินท์ศึกษิตจิตเกรงขาม
สืบศาสนาให้รุ่งโรจน์อุโฆษนาม
เพียรพยายามศึกษาวิชาบาลีเทอญฯ

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ประพันธ์

Leave a Reply