ปธ.สมาพันธ์ชาวพุทธกำแพงเพชรให้กำลังใจน้องๆสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.256129 ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดเปิดสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศนั้น นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ เยาวชนที่สนามสอบธรรมศึกษา ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (ท่าคูณ) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ในการนี้พระราชสิทธิมุนี วิ.ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระมจร ,เจ้าคณะเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สนามสอบธรรมศึกษาในเขตปกครอง วัดพรหมวงศาราม และวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง และสำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม ประกอบด้วย ศพอ.วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ศพอ.วัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวิชากร โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนกอบวิทยา โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา โรงเรียนอำนวยพิทยา โรงเรียนนิธิปริญญา

Leave a Reply