อุบลฯ โชว์ “โคก หนอง นา วังอ้อโมเดล” และภารกิจ MOU ด้วยพลัง “บวร” ประจักษ์ต่อชาว อบจ.ชัยนาท

วันที่ 19 กันยายน 2565 วานนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นางบุญฟ้า ลิ้มวัธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) นายเทอดเกียรติ ทองหล้า ข้าราชการบำนาญ ทีมวิทยากรจิตอาสาชาววัง และคนในชุมชนบ้านวังอ้อ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นำโดย นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายนาวิน พยัคมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายอภิชาติ อดิสรณกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท ศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หรือ “โคก หนอง นา วังอ้อโมเดล”

โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่เสียสละและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” และภารกิจ MOU บทบาทการเกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ให้คณะผู้มาเยือนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้รับฟังอีกด้วย

โอกาสนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ด้วยหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคสื่อสารมวลชน ซึ่งศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ แห่งนี้ จะเป็นศูนย์ต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ในการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

Leave a Reply