เปิดระเบียบกรมราชทัณฑ์ล่าสุด “วัด มัสยิด มูลนิธิ” ใช้เป็นสถานที่คุมขังแทนเรือนจำได้

วันที่ 21ธันวาคม 2566  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 ที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีทั้งหมด 6 หมวด 20 ข้อ ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ความว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 โดยสาระสำคัญของระเบียบนี้เป็นการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจำ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแต่ละประเภท และการอื่นตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560  ซึ่งในระเบียบนี้ในข้อ 6 ว่าด้วย สถานที่คุมขัง ได้ระบุไว้ว่า การคุมขังผู้ต้องขังในถานที่คุมขังให้สามารถทำได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์และในสถานที่คุมขัง ดังนี้

1) การปฎิบัติตามระบบการจำแนกและการแยกคุมขัง โดยคุมขังในถานที่สำหรับอยู่อาศัยสถานที่สำหรับควบคุม กักขัง หรือกักตัวตามกฎหมายของทางราชการที่มิใช่เรือนจำ

2) การดำเนินการตามระบบการพัฒนาพฤตินิสัย โดยคุมขังในสถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศษสนาอิสลาม สถานที่ทำหรือสถานประกอบการของเอกชน สถานที่ทำการของมูลนิธิ สถานสงเคราะห์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน

3) การรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง โดยคุมขังในสถานพยาบาลประเภที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

4) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคุมขังในถานที่คุมขังตาม (1) (2) หรือ (3)
คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาให้ออกไปคุมขังในสถานที่คุมขัง หลักการพิจารณา ล้วนอยู่ในระเบียบนี้ทั้งสิ้น

Leave a Reply