เกลือจิ้มเกลือ! “ผอ.IBSCม.สงฆ์ มจร” คิดสูตร”COVIDโมเดล” ปลุก 5 พลังความคิดพิชิตโควิด-19

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Hansa Dhammahaso” ความว่า

#ธรรมะCOVID
#อยู่กับโควิดอย่างไร?
#ใจจึงเป็นสุข

โควิด หรือ COVID เป็นชื่อไวรัส ไวรัสจัดเป็น “ธรรมะ” หรือ “ธรรมชาติชนิดหนึ่ง” ที่เกิดและเติบโตตามวิถีแห่งธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ร่างกายเราก็เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ในความเป็นธรรมชาตินั้น มักจะทำงานแบบพึ่งพาอาศัย ถ่ายโอน และเชื่อมสมานอย่างเป็นพลวัตของกันและกัน

เมื่อทั้งคู่เป็นธรรมชาติ เขาจึงพยายามแสวงหาหนทางที่จะอยู่ด้วยกัน ในวิถีของการพึ่งพา และอาศัยกันและกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กลับไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติ หรือธรรมนิยาม หากแต่เป็นจิตตนิยาม หรือจิตใจของเราต่างหาก ที่หวาดกลัวและวิตกกังวลแทนธรรมชาติระหว่างกายและไวรัสที่กำลังหาลู่ทางและจุดสมดุลระหว่างกัน

การเดินทางมาของ #COVID จึงมิใช่อื่นใด หากแต่เป็นการเดินทางมาของธรรมะหรือธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่ย้ำเตือนมนุษยชาติให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถวางท่าทีที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับ #ธรรมะ COVID 5 ข้อ ดังนี้

C: #Consciousness ทำให้เรามีสติตื่นรู้ ระลึกรู้มากยิ่งขึ้น ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ระมัดระวังรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

O: #Opportunity ทำให้เราใช้โอกาสจากวิกฤติการณ์โควิด ทบทวนและพัฒนาสติปัญญาต่อยอดนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตและสังคมที่กำลังวิถีโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

V: #Victory ทำให้เรามุ่งมั่นฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรค รวมถึงกิเลสที่กำลังเข้ามาเกาะกัดกิน เช่น ความตระหนกตกใจ ความกลัว หวาดระแวง เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างมีความหวังและพลังใจ

I: #Inspiration ทำเราร่วมเสริมสร้างแรงใจให้เกิดความเชื่อมั่นที่พร้อมจะเผชิญหน้าและออกจากหลุ่มดำของโควิดด้วยจิตใจที่เยือกเย็น แน่วแน่มั่นคง และเปี่ยมล้นด้วยปัญญา

D: #Determination ทำให้เกิดการอธิษฐานใจให้สามารถก้าวข้ามวิกฤติการณ์โควิดด้วยความจริงจัง อดทน ไม่ท้อแท้ สิ้นหวังจนกว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยไทยทั้งชาติ

เราจึงมิได้ต่อสู้หรือต่อต้านโควิดด้วยพลังความเคียดแค้นชิงชัง แต่เรากำลังแสวงหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกับ COVID ได้อย่างประสมกลมกลืน เพราะในที่สุดเขาก็ไม่ได้หายไปจากโลก เขาก็จะยังอยู่ เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปไปตามกาละเทสะที่เหมาะสม ทั้งหมดจึงเป็นการเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างร่างกายกับโควิด

ตัวอย่างเชื้อโรคชนิดหนึ่ง คือ “มะเร็ง” ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน มนุษย์ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย เป็นการมีอยู่และดำรงอยู่ในกาละและเทศะที่เหมาะสม เพียงแต่เรามิได้ปฏิบัติตน หรือดำเนินชีวิตผิดวิถีธรรมชาติจนเป็นเหตุไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในร่างกาย ไวรัส COVID ที่เกิดขึ้นและดำรงในขณะนี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน

ขอเพียงปฏิบัติตนให้สอดรับกับวิถีธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างดิน น้ำ ไฟ และลมให้ดีและเหมาะสม เมื่อนั้น มนุษยชาติก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัย และมีความสุขในยุคโควิด-19 ดังที่พุทธองค์ทรงย้ำเตือนว่า “ธรรมะ (ธรรมชาติ) นั่นแล ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติสอดคล้องกับธรรม”

ขอให้มีชีวิตที่ตื่นรู้
และมีความสุขจากนำธรรมะโควิดไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และโพสต์ต่อมา ว่า #ปลุก
#5_พลังความคิด
#พิชิตCOVID

พร้อมกราฟิกข้อความข้างต้น

Leave a Reply