“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” คัดเลือกผ้า 50 ผืนสุดท้าย ลุ้นรางวัล The Best of The Best ได้ออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับประเทศ ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร. ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เฝ้ารับเสด็จ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองแนวพระดำริ ภายใต้แนวคิด “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่ โดยได้ดำเนินการจัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับผ้าที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ 11 ประเภท รวมจำนวน 50 ผืน จากผู้เข้าประกวด จำนวน 46 คน แบ่งเป็น 1. ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 5 ผืน 2. ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 5 ผืน 3. ผ้าขิด จำนวน 6 ผืน 4. ผ้ายกดอก จำนวน 1 ผืน 5. ผ้ายกใหญ่ จำนวน 4 ผืน 6. ผ้ายกเล็ก จำนวน 4 ผืน 7. ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 6 ผืน 8. ผ้าแพรวา จำนวน 3 ผืน 9. ผ้าเทคนิคผสม จำนวน 4 ผืน 10. ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม จำนวน 7 ผืน และ 11. ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ จำนวน 5 ผืน ทั้งนี้จะมี 1 ผืนที่ได้รับรางวัล The Best of The Best ได้ออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ฯ

Leave a Reply