มส.มีมติให้ทุกวัดเทศน์กัณฑ์ “ชาติสาสนขัตติยปิยกถา” ทุกวันพระ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพจ “Phra Rajapariyattimuni Thiab” พระราชปริยัติมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า “ประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเทศนา เรื่องรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส ประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเทศนา เรื่องรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส”

โดยก่อนหน้านี้ เพจ “คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต” ได้โพสต์ข้อความว่า

ในการประชุมมหาเถรสมาม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่าในภาวะปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ประชาชนมีความคิดเห็นขัดแย้งทางสังคม ทั้งด้านความเชื่อค่านิยมที่เป็นร้ากเหง้าของความเป็นชนชาติไทยเป็นต้นซึ่งปัญหาดังกล่าว มีความละเอียดอ่อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติเป็นเรื่องสำคัญ จึงสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชาติยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าคือชาติศาสน์กษัตริย์ให้มีความมั่นคงกอปรกับประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่มีความสำคัญทางจิตใจของคนไทยและสำคัญต่อชาติอันจะช่วยให้สังคมมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นเพราะสถาบันหลักเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยที่ดีที่สุด อันเป็นเสาหลักที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นชนชาติไทยมาแต่อดีตกาลดังนั้น

เพื่อเป็นการสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งเสาหลักของชาติ ความรัก ความสามัคคี และความเป็นชนชาติไทย ให้เกิดความตระหนักรักหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์กอปรกับพุทธศาสนิกชนเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หากพระสงฆ์ได้นำองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม เกี่ยวกับความเป็นชาติไทย และสถาบันหลักของชาติมาบอกกล่าวแก่พุทธศาสนิกชนในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสถาบันหลักก็จะดำรงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน
คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและสร้างความตระหนักให้ปวงชนชาวไทยเกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกวันธรรมสวนะหรือปาฐกถาธรรมในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสมและให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ ๑. มอบพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการแต่งบทพระธรรมเทศนา

๒. ให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเตือนสติและสร้างความตระหนักให้ปวงชนชาว ไทยเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกวันธรรมสวนะหรือแสดงปาฐกถาธรรม ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ๓.ให้เผยแผ่การแสดงพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง
คติธรรมวาทะธรรมพระพรหมบัณฑิต รายงาน”

“หลวงพี่เอิร์ธ”ไม่เชื่อวาทะ”พระไม่ควรยุ่งการเมือง”

ขณะเดียวกันวันนี้(5 พ.ย.) บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นัดหมายรวมตัวกันในเวลา 17.00 น. โดยประกาศผ่านเพจ “ภาคีนักศึกษาศาลายา ”

บรรยากาศเมื่อเวลา ประมาณ 18.20 น. “พระเอิร์ธ” ขึ้นเวทีปราศรัย โดยกล่าวว่า ภิกษุสงฆ์ได้รับการตักเตือนจากมหาเถรสมาคมว่า พระไม่ควรพูดเรื่องการเมือง เพราะจะทำวงการสงฆ์เสื่อมเสีย แต่ล่าสุดมีมติให้แต่งบทธรรมเทศนาส่งเสริมความรักชาติ หากเป็นเช่นนี้จะกล้าพูดได้อย่างไรว่าพระแยกจากการเมือง หากย้อนประวัติศาสตร์ใน พ.ศ.2484 หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถาบันสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลง เหมือนระบอบประชาธิปไตย โดยมีการปกครองแบบสังฆมณฑล แต่ดอกไม้ประชาธิปไตยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ได้แค่ 20 ปี โดยใน พ.ศ.2505 จอมพลสฤษดิ์ ทำให้ดอกไม้ประชาธิปไตยของสงฆ์หุบลง

“วันนี้หลายคนจะไม่นับถือกราบไหว้ ก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้เห็นใจเราเหมือนมนุษย์คนหนึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญไทย แต่มหาเถรสมาคมกำลังทำให้พระสงฆ์ไม่มีเสียงออกความเห็นต่าง มีการออกจดหมายเตือนสามเณรที่ออกมาบอกว่า ถ้าการเมืองดี คงไม่ต้องมาบวช เพราะเศรษฐกิจไทยบังคับให้บวชเรียนเพื่อสร้างตัว ให้เป็น someone ในสังคม ถ้ารัฐสวัสดิการดี คงไม่ต้องมาบวชเพื่อให้ได้สิทธิเท่าคนอื่น” หลวงพี่เอิร์ธกล่าว

จากนั้น หลวงพี่เอิร์ธ ชู 3 นิ้ว ประชาชน ร่วมชู 3 นิ้ว พร้อมกล่าว “สาธุ” พร้อมกัน จากนั้น สามเณรสหรัฐขึ้นเวที โดยกล่าวถึงเหตุการณ์สลายชุมนุมที่แยกปทุมวัน เมื่อ 16 ตุลาคม ซึ่งสามเณรสหรัฐอยู่ในเหตุการณ์

Leave a Reply