“ม.สงฆ์ มจร” ร่วมมือวิทยาลัยพุทธเวียดนาม พัฒนาการศึกษาเถรวาทกับมหายาน เผยแผ่ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่เมืองญาจาง จังหวัดคัญฮัว ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัญฮัว ประเทศเวียดนาม โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร และพระธรรมาจารย์ติชห์ มินห์ โธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยทั้งสองได้ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างความมือระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต การบริการวิชาการ ร่วมถึงการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านระบบออนไลน์ร่วมกัน

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัญฮัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม เป็นศูนย์กลางในการสอบและติดต่อประสานงาน เพื่อนำนิสิต ทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา จนมีนิสิตจบการศึกษา และกลับมาพัฒนาพระพุทธศาสนาในเวียดนามจำนวนมาก

Leave a Reply