ด่วน!!พศ.แจ้งเลื่อนรับพัดป.ธ.6และป.ธ.9 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วันที่ 25 มิ.ย. 64 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง เจ้าสำนักเรียนเปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ทุกสำนัก ความว่า

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือนมัสการเจ้าสำนักนักเรียนเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค แจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา -19 (โควิด) ยังไม่คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ
สำนักพระราชวัง จึงขอเลื่อนพิธีทรงตั้งพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ออกไปก่อน ส่วนจะมีพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมเมื่อไรนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply