“หลวงพ่อเมือง” พระชื่อดังคณะธรรมยุต ระทึก!! ศาลสงฆ์ชั้นต้นนัดฟังคำวินิจฉัยข้อกล่าวหา “เสพเมถุน” หลังยื้อมาหลายปี

วันที่ 29 มิ.ย. 65 พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) หัวหน้าคณะผู้พิจารณาชั้นต้น วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ออกหนังสือถึง  “น.ส.โสมณุดา สัมมานุช” หรือ สีกาบี ผู้ยื่นฟ้อง “พระโพธิญาณมุนี” หรือหลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ  เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส บ.ดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นจำเลย ว่าได้กระทำความผิดวินัยบัญญัติในเรื่องการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยว่าต้อง อาบัติปฐมปาราชิก (เสพเมถุนธรรม) และนิคหกรรมตามที่จะลงแก่พระภิกษุเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น

คณะผู้พิจารณาชั้นต้น ได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวเสร็จแล้ว และกำหนดการอ่านคำวินิจฉัยชั้นต้นใน วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องอบรมสมาธิชั้น 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จึงเจริญพรมาให้ทราบและขอให้ไปฟังคำวินิจฉัยดังกล่าวในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากขัดข้องประการใด ให้แจ้งให้ทราบ ถ้าไม่ไปฟังหรือไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบก่อนกำหนด ถือว่าได้ทราบคำวินิจฉัยแล้ว

คดีนี้สืบเนื่องจาก  น.ส.โสมณุดา สัมมานุช หรือ “สีกาบี” กล่าวหา พระโพธิญาณมุนี หรือหลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒซึ่งเป็นพระภิกษุจังหวัดกาฬสินธุ์ สายธรรมยุต ได้ร่วมกันมีเพศสัมพันธ์ชู้สาว กล่าวคือมีการเสพเมถุนร่วมกันกับตนเอง โดยเหตุเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สีกาบี ได้ทำหนังสือร้องไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 ฉบับ และมายื่นต่อเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) อีก 1 ฉบับ  และเมื่อปี พ.ศ. 2560  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เคยแถลงว่า กรณีมีการกล่าวหาเจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ ว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ร้องเรียนที่เป็นสีกานั้น คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมกันพิจารณาหลักฐานแล้ว มีมติร่วมกันว่าเป็นเรื่องการใส่ความเพื่อเรียกรับประโยชน์ในทางทรัพย์สิน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวไม่อาจเชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรมของเจ้าอาวาส วัดป่ามัชฌิมาวาส จึงได้มีข้อยุติเรื่องแล้ว โดยวัดป่ามัชฌิมาวาสได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับ น.ส.โสมณุดา สัมมานุช ในข้อหากรรโชกทรัพย์ และคดีการลงภาพและข้อความทางอินเตอร์เน็ตโปรแกรมเฟซบุ๊กในลักษณะตัดต่อภาพ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส

ต่อมาใน พ.ศ. 2562 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางศาล สีกาบี ขอสู้ต่อได้ทำหนังสือทวงถามถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งหนังสือสอบถามมายังเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ที่ 0006/0693 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่องตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระโพธิญาณมุนี (เมือง พลวฑโฒ) โดยขอให้เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมให้รายงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ

หลังจากนั้น พระเทพสารเมธี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)  จึงได้ มีคำสั่ง ที่ 1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่สมณวิสัยของพระโพธิญาณมุนี (เมือง พลวฑฺโต) พระชั้นสามัญ แห่งวัดป่ามัชฌิมาวาส (ธ) แต่เนื่องจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) มีศาสนกิจมาก เหตุได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธ) จึงได้มอบหมายให้ พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ปฏิบัติหน้าที่แทน รับผิดชอบดำเนินการตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม  ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาสืบเนื่องจากคดีนี้

หลังตั้งกรรมการดังกล่าวเสร็จแล้วก็ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562  และมีการทำหนังสือถึง “หลวงพ่อเมือง” เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งหลวงพ่อเมืองได้ตอบปฏิเสธและยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และทางหลวงพ่อเมืองได้ชี้แจงเป็นเอกสารทางกฎหมายพร้อมกับปฏิเสธคลิปภาพเสียงที่มีการกล่าวหา ซึ่งคณะสังฆาธิการก็ยังไม่ได้ยุติเรื่อง จนกระทั้งเรื่องนี้ทำท่าจะเงียบหายไป เนื่องจาก ติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

จนล่าสุด พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ออกหนังสือถึง  “น.ส.โสมณุดา สัมมานุช” หรือ สีกาบี ผู้ยื่นฟ้อง “พระโพธิญาณมุนี” หรือ หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ  เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส บ.ดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผู้ตกเป็นจำเลย ให้มาฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องอบรมสมาธิชั้น 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร!!

Leave a Reply