“ประธานองคมนตรี” นำคณะองคมนตรี เฝ้าถวายสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงย้ำองคมนตรี “ต้องช่วยค้ำจูนชาติและพระพุทธศาสนา”

วันที่ 28 มิถุนายน 2565  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรี เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26  มิถุนายน 2565  โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความว่า

ขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านได้มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาแสดงมุทิตาต่ออาตมภาพ เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด อายุ 95  ปีในปีนี้  องคมนตรีมีภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบาย และถวายคำแนะนำแด่พระมหากษัตริย์ นับเป็นบุคคลสำคัญซึ่งช่วยค้ำจุนชาติ และพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงมั่นเป็นปกติสุข จึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านสามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และราบรื่น เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สังคมไทย ประสบความวัฒนาผาสุกอย่างยั่งยืน   

ทุกท่านล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ซึ่งต้องวางตนเป็น ‘หลัก’ ให้ได้ และฐานะของความเป็นหลักบ้านหลักเมืองเช่นว่านั้น ก็ล้วนเป็นเรื่องการงานส่วนรวม จึงไม่พึงเผลอปล่อยใจให้โอนเอน หรือคลอนแคลนไปตามอคติส่วนตน ขอให้ท่านสามารถทำหน้าที่ได้โดยปราศจากอคติสี่ ขอจงมีจิตใจหนักแน่น รอบคอบ ยุติธรรม และมีปัญญาสอดส่องในเหตุผลรอบด้าน ตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ‘นิสมฺม กรณํ เสยฺโย.’ แปลความว่า ‘ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า’ เพื่อให้การประสานประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย ไม่เกิดข้อผิดพลาดเสียหาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความสามัคคีในบ้านเมืองของเราสืบไป”

Leave a Reply