สภา มจร มีมติมอบ “ปริญญากิตติมศักดิ์” หลวงพ่อพัฒน์ – อธิการบดี มมร.,ชวน หลีกภัย,ปลัดเก่ง,ฐาปน,อากู๋,อดีตรองประธานศาลฏีกา ติดโผ!!

วันที่ 24 ก.พ.65  เมื่อวานนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ,พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร  พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้พิจารณารายชื่อ ผู้สมควรได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช 2565  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพปวเมธี รองอธิการบดี มจร ในฐานะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยถึงมติที่ประชุมว่า การมอบปริญญากิตติมศักดิ์และเข้มเกียรติคุณของ มจร ปีนี้ พิจารณาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งคณะสงฆ์และฆราวาส เน้นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม ปีนี้คณะกรรมการมีมติมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 64 รูป/คน   มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน  2  รูป/คน และเข็มเกียรติคุณอีก  56  รูป คน

“สำหรับพระสงฆ์มีทั้งต่างประเทศ เช่น สังฆราชประเทศเมียนมา,ประเทศลาว ส่วนในประเทศ  อาทิ พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 วัดราชบูรณะ กรุงเทพมหานคร  พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวั ดนครราชสีมา พระเทพวัชรเมธี อธิการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร)  พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต)

พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์)   พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร พระมหาธรรมทส ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดตะโก (วัดหลวงพ่อรวย ) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ในส่วนของฆราวาส อาทิ คุณชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ปลัดเก่ง คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  ประธานกรรมการบริหารไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ,คุณวิรัช ชินวินิจกุล อดีตรองประธานศาลฏีกา ผู้ร่วมบุกเบิกหลักสูตรสาขาสันติศึกษากับ มจร มาตั้งแต่ต้น,คุณพินิจ จารุสมบัติ  นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย -จีน อดีตรองนายกรัฐมนตรี และคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จำกัด (มหาชน) และนายวิรัช ชินวินิจกุล อดีตรองประธานศาลฏีกา ผู้ร่วมบุกเบิกหลักสูตรสาขาสันติศึกษา มจร เป็นต้น  สำหรับวันมอบวันไหน ทางสภามหาวิทยาลัยจะต้องประเมินสถานการณ์ร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งเราจะต้องปรึกษาร่วมกับหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ ฝ่ายการเมือง และท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเอง..”

Leave a Reply