สมัชชาสงฆ์ไทยใน USA ไม่ลืมแผ่นดินเกิด ระดมทุนมอบเงิน 750,000 บาท ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ในประเทศไทย ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้คณะสงฆ์ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและสมาชิกกว่า 100 วัดในมลรัฐต่างๆมีความห่วงใยในพระสงฆ์ และประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน เท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี,ดร. ) เลขาธิการสมัชชาฯ จึงได้เรียกประชุมสมาชิกโดยมีมติว่า ให้วัดทุกวัดในสหรัฐอเมริการ่วมกันบริจาคเงินตามกำลังเพื่อจะได้รวบรวมนำเงินเหล่านั้นไปมอบให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 ปัจจุบันคณะกรรมการประสานงานได้รับแจ้งจากสมัชชาฯว่า ได้รวบรวมเงินได้แล้วเป็นจำนวน 750,000 บาท ขอให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนำไปดำเนินการมอบให้กับองค์กร และหน่วยงานหลักของคณะสงฆ์เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยมอบให้แห่งละ 250,000 บาทจำนวน 3 แห่งคือ ประกอบด้วย หนึ่ง สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม สอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 20 แห่งทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด และสามคือ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ โดยจะพิธีมอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

  พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า   พระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ย้ำว่า สมัชชสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาห่วงใยในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยิ่งจึงได้ติดตามข่าวและวิเคราะห์สรุปกันในทุกสัปดาห์ ดังนั้นการช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น เป็นการให้กำลังใจกับหน่วยงานที่ทำงานหนักเพื่อพระสงฆ์และประชาชนทั้งประเทศ และขออวยพรให้ประเทศชาติของเราจงผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว..

Leave a Reply