สนช.ใกล้คลอดแล้ว!ร่าง พรบ.การศึกษาปริยัติธรรม

วันที่ 18 ม.ค.2562 ที่อาคารรัฐสภา พระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

พระราชวรมุนี แจ้งว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกมาตรา ซึ่งในชั้นนี้ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง ต่อไปเป็นการพิจารณาในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในวาระ 2 และวาระ3 เพื่อรับรองเป็นกฏหมายต่อไป

ภายหลังการประชุมท่านได้อำนวยพรมงคลปีใหม่แก่คณะกรรมาธิการ สนช. ผู้แทนกฤษฏีกา และเจ้าหน้าที่รัฐสภา และมอบเหรียญสมเด็จพระสังฆราชแก่ทุกคนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไป

Leave a Reply