กรมการศาสนานำโปรแกรมช่วยแปลและบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ CAT Tools ตั้งเป้าแปลเสร็จสมบูรณ์ปี 2567

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ประสานงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ ว่า  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปล ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาเครื่องมือช่วยแปลและบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ CAT Tools (Computer-Assisted Translation Tools)

เป็นโปรเเกรม soft ware ที่สามารถช่วยให้หน่วยงานเก็บข้อมูลไว้เพื่อช่วยให้การแปล ซึ่งจะทำให้การแปลมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้แปลและบรรณาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การเเปลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การแปลพระไตรปิฎกเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่มวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น

“ขณะนี้โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ได้ดำเนินการแปลไปแล้ว จำนวน 4,507 หน้า (คิดเป็นร้อยละ 20.07 ของจำนวนหน้าการแปลทั้งหมด) ทั้งนี้ แผนงานการแปลพระไตรปิฎก โดยใช้โปรแกรมเป็นเครื่องในการช่วยแปลจะทำให้การดำเนินงานคืบหน้าขึ้นกว่า ร้อยละ 60 และจะทำการแปลเสร็จสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการอุปถัมภ์พระไตรปิฎก กำหนดเป้าหมายในปี 2567” อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

Leave a Reply