พระพรหมบัณฑิตนำน้ำใจคณะสงฆ์หนกลางสู่ภัยน้ำท่วมอุบลฯ

วันที่ 1 ต.ค.2562 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.,ดร., ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศน์แห่งคณะสงฆ์ไทย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง (6 ภาค 23 จังหวัด) ลงพื้นที่ถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สามเณร และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 วัด 1,007 ครอบครัว

Leave a Reply