วธ. เตรียมชง ครม. รับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 49 วัด วางเป้าให้ครบ “360” วัด

วันที่ 10 ก.ค. 66 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีกจำนวน 49 วัด เพื่อให้เป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ซึ่งระเบียบดังกล่าวบัญญัติให้มิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยื่นแบบคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ระเบียบฯ ใช้บังคับ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จำนวนคำขอการจัดตั้งวัดคาทอลิกที่ยื่นต่อกรมการศาสนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 360 วัด จากเดิมที่ประมาณการไว้ 388 วัด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองวัดคาทอลิกแล้ว จำนวน 155 วัด และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิกในครั้งนี้อีกจำนวน 49 วัด  ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจะได้เสนอเรื่องการรับรองวัดคาทอลิกให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

 

 

สำหรับวัดคาทอลิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอีก จำนวน 156 วัด โดยกำหนดแผนการดำเนินงานไว้คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในเดือนมีนาคม 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับแจ้งจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีวัดคาทอลิกอีกจำนวน 28 วัด ที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับรองได้ทันกำหนดเวลา เนื่องจากอยู่ระหว่างขอเอกสารการอนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว  ก็จะสามารถดำเนินการยื่นแบบคำขอใหม่ เพื่อจัดตั้งเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเรียบร้อยแล้วซึ่งมิซซังสามารถยื่นขอจัดตั้งวัดคาทอลิกได้ทางเว็บไซต์ catholic.softwarewellion.com/

Leave a Reply