ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นองคมนตรี

วันที่ 29 พ.ย. 66 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง “แต่งตั้งองคมนตรี “ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

Leave a Reply