โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “พระชาวออสเตรเลีย” แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น) สัญชาติออสเตรเลีย ที่พักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทย และพระพุทธศาสนาประกอบกับ พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น) ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น)แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

Leave a Reply