ศาลราชบุรีนำธรรมไปทำสร้างวินัยเยาวชน

ศาลราชบุรีนำธรรมไปทำสร้างวินัยเยาวชน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ปิดโครงการบรรพชาสามเณร นำธรรมไปทำสร้างวินัยเยาวชน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปิดโครงการบรรพชาสามเณร หลังจากลาสิกขาแล้ว ได้ส่งเข้ารับการฝึกทางด้านวินัย ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม โดยนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

 

Leave a Reply