“มจร” ล้ำหน้าอีกก้าวตั้ง “ศูนย์อินเดียศึกษา”

วันที่ 12  มิถุนายน 2567 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อินเดียศึกษา และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน ศูนย์อินเดียศึกษา : Bharat Studies Center MCU  ออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ ส่วนงานบริหาร และส่วนวิชาการและวิจัย

Leave a Reply