พศ.ออกประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนพระปริยัตินิเทศก์-ธรรม-บาลีได้ 2 หมื่นรูปต่อปี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายอินทพร จั่นเอี่ยม รอง ผอ. รักษาราชการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ออกประกาศ พศ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ดังนี้ ค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ อัตรา 20,000 บาท/รูป/ปี ค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี อัตรา 20,000 บาท/รูป/ปี และค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม อัตรา 15,000 บาทต่อรูป/ปี สำหรับพระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในกรณีปฏิบัติหน้าที่มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง สามารถขึ้นทะเบียนตามบัญชีรายชื่อของ พศ. และรับการถวายค่าตอบแทนในตำแหน่งที่เท่ากันหรือตำแหน่งที่สูงกว่า เพียงตำแหน่งเดียว และการอุดหนุนค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นการอุดหนุนให้กับผู้ปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์และครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม- บาลี ในกรณีมรณภาพ ลาออก ลาสิกขา ไม่รายงานการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กำหนด ย้ายสังกัดสำนักเรียนหรือสำนักศาสนศึกษาที่ทำการสอน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตหรือจังหวัดที่สังกัด ไปศึกษาต่อหรือไปเป็นพระธรรมทูตที่ต่างประเทศ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ พศ.หรือตามประกาศมหาเถรสมาคม ถูกให้ออกจากตำแหน่งโดยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัด หรือประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย หรือโดยเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าสำนักศาสนศึกษา เป็นต้น

Leave a Reply