“มจร” ประดิษฐานรูปเหมือน”สมเด็จอาจ” อธิการบดีย้ำวิปัสสนากรรมฐานนโยบายเชิงรุก จุดแข็งม.สงฆ์

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีประดิษฐานรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสถมหาเถร) และพิธีทำบุญวันคล้านวันเกิดครบรอบ ๙๓ ปี คุณหญิงสมปอง นายเเพทย์รัศมี วรรณิสสร ผู้มีคุณูปการให้การอุปถัมภ์ต่อ มจร อย่างยิ่ง พร้อมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มอบใบตราตั้งพระวิปัสสนาจารย์ กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

พระธรรมวัชรบัณฑิต กล่าวตอนสำคัญหนึ่งว่า มหาจุฬาจะต้องเป็นฐานของการพัฒนาสติปัญญาในการบริหารตน คน งาน รวมถึงประเทศชาติ ผ่านวิปัสสนาปัญญา ถือว่าเป็นการวางฐานให้วิปัสสนากรรมฐานมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้คนในสังคมต่อไป จึงต้องอาศัยมิตรทางใจแม้จะเห็นหน้ากันนับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือกัน แนะนำกันให้มีแต่สิ่งที่ดีงามสืบไป

Leave a Reply