สาร”บอกเล่าอาการอาพาธ” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีการเผยแพร่สาร”บอกเล่าอาการอาพาธ” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 ความว่า

Leave a Reply