“มจร”วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นำนิสิตลง”บวร”สร้างทีมเสริมทฤษฎี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้นำคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางสังคม Social Lab เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยพื้นที่คือ ชุมชนยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยกิจกรรมที่สำคัญในการเข้าห้องปฏิบัติการทางสังคมในห้องเรียนมีชีวิตชุมชนยาย ประกอบด้วย การจัดทำแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน การสร้างแบรนด์ชุมชน การจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวภายในชุมชน การประชาสัมพันธ์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน การยกระดับตลาดชุมชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรทางสังคมในชุมชนและภาครัฐ ใช้ฐานกำลังที่สำคัญ คือ “บวร”

“การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและทางประสบการณ์แก่นิสิต ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ลงปฏิบัติการภาคสนามได้จริง เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับโลกห้องความจริง มากกว่าโลกของทฤษฎี”

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “มั่วจัดเลย เท่าที่ผมรู้นะ มั่วแบบฟ้องกันได้เลยในเรื่องนี้” เมื่อถามว่ารัฐบาลจะฟ้องน.ส.พรรณิการ์หรือไม่นายดอน กล่าวว่า ตนไม่ทราบ

Leave a Reply