มส.เห็นควรให้วัด-พระสงฆ์ร่วมฟื้นฟูคลองเปรมประชากรตามที่รบ.เสนอ

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย

หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญคือ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม รายงานการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย

และการพัฒนาฟื้นฟูคลองเปรมประชากร โดยรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานในพระองค์ จะทำการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมีหนังสือถึงที่ประชุมมหาเถรสมาคมทราบ เพื่อให้วัดและพระสงฆ์ที่อยู่บริเวณคลองเปรมประชากร ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูต่อไป สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดตามได้จาก www.mahathera.onab.go.th

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply