“พระปรมินทรธรรมิกมหาราช”

“พระปรมินทรธรรมิกมหาราช”

พระปรมินทรธรรมิกมหาราช
จักรีบรมนาถบุรุษรัตน์อดิศัย
วรุตมพงศบริพัตร์วัฒโนทัย
สรรพทศทิศวิชิตชัยไพศาลบุณย์

พระมหาจักรพรรดิราชสังกาศ
พินิตประชานาถราชดิลกสุนทร์
อดิศวรราชรามวรังกูร
เดชอดุลย์อรรคนเรศราธิบดี

อนุสรณ์วันพระราชสมภพ
๒๐ กันยายน บรรจบ ๒๕๖๔
น้อมถวายสักการะราชสดุดี
๑๖๘ ปี พระมหาธรรมิกราชาฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์

Leave a Reply