มส.เตรียมพิจารณาให้วัดทั่วประเทศตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

           เมื่อวานนี้ ( 19 ก.พ. 2564) ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ/โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

         ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานพุทธฯ เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมคราวนี้ มีประเด็นขอความร่วมมือระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ มหาเถรสมาคม ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้หาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ-เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านกิจการทางพุทธศาสนา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน 2 ประเด็น หลัก คือ

      1.บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในวันที่ 25  ก.พ.2564
     2.เสนอแนวทางการสร้างการรับรู้กฎหมายเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

         นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ให้วัดในส่วนกลางและภูมิภาค  เจ้าคณะกทม.เจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และได้ขอให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร

*****************************

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

Leave a Reply