ขอเชิญชมเสวนาวิชาการออนไลน์ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม “ธรรมยุติกนิกายกับความเปลี่ยนแปลงในมิติวัฒนธรรม”

              ขอเชิญชม เสวนาวิชาการออนไลน์ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม
                               หัวข้อ “ธรรมยุติกนิกายกับความเปลี่ยนแปลงในมิติวัฒนธรรม       

                    เสาร์ที่  20 กุมภาพันธ์  2564  เวลา   20.00-22.00 น.   

1.สุรัตน์ สกุลคู
นักศึกษาปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหามกุฏราชวิทยาลัย

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำแหง วิสุทธางกูร
นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการโดย
ชาญณรงค์ บุญหนุน   ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร

       รับชมทางเพจ My Buddhism
และYouTube live
http://www.youtube.com/c/pormodtanoy

Leave a Reply