มจร ส่วนกลางซ้อมรับปริญญา

วันที่ 7 ธ.ค. 64   วานนี้ ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีกิจกรรมพิธี  ซ้อมรับปริญญา ระดับ บัณฑิต,มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในส่วนกลางโดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีในการซ้อมรับปริญญา ซึ่งท่านได้กล่าวว่า  “วันนี้เป็นการซ่อมเสมือนจริง 6 หน่วยงาน คือ บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ,คณะสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพุทธศาสตร์  มีบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกประมาณ 500 รูป /คน พิธีซ้อมเสมือนจริงก็เพื่อเมื่อถึงเวลารับจริงผู้รับจะได้รู้ระเบียบขั้นตอน ทั้งก่อนเข้ารับและหลังรับ รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยออกมาในช่วงนี้ โดยเฉพาะการป้องกันเรื่องโควิด -19 ที่ฝ่ายบ้านเมืองและผู้บริหารให้ความสำคัญมาก เราต้องทำด้วยความรัดกุมและเข้มงวด”

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีการประสาทปริญญาระหว่างวันที่ 8 -12 ธันวาคม 2564 นี้  ดังรายละเอียดกำหนดการด้านล่างนี้

Leave a Reply