มจร หารือสถานทูตลาว เจรจาความร่วมมือทวิภาคีส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและสันติสุขภูมิภาค

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, คณบดีคณะครุศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการกองแผนและ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าหารือผู้แทนเอกอัครราชทูตลาว ประจำประเทศไทยเพื่อเตรียมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีของมหาวิทยาลัยและสาธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การหารือดังกล่าว พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  คณบดีคระครุศาสตร์ ได้นำเสนอทิศทางและนโยบายด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและบทบาทการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส่งเสริมการศึกษาของนิสิตชาวลาวที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีศักยภาพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกลับไปพัฒนาประเทศ โดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะผลักดันการจัดทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกันในระดับทิวภาคี

ด้าน  พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินความสัมพันธ์อันดีร่วมกับคณะสงฆ์ลาวมาเป็นเวลานาน คณะสงฆ์ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กลมเกลียว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันอยู่เสมอ เห็นได้จากจำนวนพระสงฆ์และคฤหัสถ์ชาวลาวที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของนิสิตชาวลาว สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดี และการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อคณะสงฆ์ นิสิตและบทบาทภูมิภาคในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยด้วย

Leave a Reply