เปิดกำหนดการ “มจร. ซ้อมรับปริญญา – รับปริญญา”

        ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา มีนโยบายให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาในแต่ละส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะ ๔ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล โดยก่อนหน้านี้มีการจัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัญฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง)  เพื่อให้บัณฑิตได้ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนในพิธีการและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตไปรอบหนึ่่งแล้ว

        สำหรับการประสาทวันปริญญาจริงจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2562 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ประสาทปริญญามอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี -โท-เอก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไปสามารถรอรับเสด็จและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

       สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 035-248-062 ,035 – 248 – 000 ต่อ 8057


 

ขอบคุณภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel

Leave a Reply