ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก ฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร “สมเด็จพระสังฆราช”

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Leave a Reply