“เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี” ชี้เพื่อน 3 ประเภท เตือนควรระวังเพื่อนพันธมิตร

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เพื่อนมี 3 ประเภท ได้แก่ 1. ปาปมิตร = เพื่อนเทียม/เพื่อนเลว-ควรหลีกเลี่ยง 2.กัลยาณมิตร = เพื่อนแท้/เพื่อนดี-ควรคบ และ 3.พันธมิตร = เพื่อนเพราะผลประโยชน์-ควรระวัง ถามตัวเองให้ดีว่าเรามีเพื่อนแบบไหนอยู่ข้างตัว ?
(ว.วชิรเมธี)

ทั้งนี้มิตรเทียมนั้นตามหลักพระพุทธศาสนา คือ มิตตปฏิรูปกะ 4 ประเภท คือ 1. มิตรปอกลอก 2. มิตรดีแต่พูด 3. มิตรหัวประจบ 4. มิตรชวนในทางเสียหาย

ขณะที่มิตรแท้นั้นจัดอยู่ 1 ในทิศ 6 (ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) คือ 4. อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุน ให้บรรลุความสำเร็จ ก. บุคคลพึงบำรุงมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย ดังนี้ 1) เผื่อแผ่แบ่งปัน 2) พูดจามีน้ำใจ 3) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4) มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 5) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ข. มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้ 1) เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
2) เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน 3) ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้ 4) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก 5) นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร

Leave a Reply