มส.ประกาศระเบียบใหม่ว่าด้วยการเพิ่มตำแหน่ง “รองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด”

วันที่ 3 มี.ค. 65 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 22 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2565) “

ข้อ 2 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ให้ใช้บังครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไป เป็นข้อ 4 (ง) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พงศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2565)

     “ข้อ 4 (ง) มีวัดไม่ต่ำกว่า 150 วัด ให้อำเภอนั้นมีรองเจ้าคณะอำเภอเพิ่มได้ตามความเหมาะสม”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ 5 (ง) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พงศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2565)

     “ข้อ 5 (ง) มีวัดไม่ต่ำกว่า 750 วัด ให้จังหวัดนั้นมีรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มได้ตามความเหมาะสม”

                                    ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

           สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

Leave a Reply