ในหลวง พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง “สมณศักดิ์”

วันที่ 6 มิ.ย. 67  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม” เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า “พระศรีวัชรวิมล”

 

Leave a Reply