หนุนโรงเรียนบ้านซองแมวมหาสารคาม เดินหน้าสร้างความเป็นเลิศด้านตนตรี

โรงเรียนบ้านซองแมว ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เชิญร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจบุญที่เกื้อหนุนการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี

วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.กฤต หมื่นเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซองแมว ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านซองแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านซองแมว หมู่ที่ 2 บ้านไชโย หมู่ที่ 7 และบ้านโนนทอง หมู่ที่ 19 โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 18 คน ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรม และมีสภาพทางอารมณ์ที่ดี

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านซองแมว ยังขาดแคลนงบประมาณ และทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี โรงเรียนจึงได้จัดทำผ้าป่าทางการศึกษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาและจ้างบุคลากรในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านซองแมว จึงขอเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าตามกำลังศรัทธา

“ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ”

โดยผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 4170669398 ธนาคารกรุงไทย สาขาบรบือ โทรศัพท์ 065-6145933

สำหรับ กำหนดการจัดงาน มีดังนี้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เวลา 09.00 น. ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ รวมตั้งกองผ้าป่าของชุมชนในแต่ละสาย

เวลา 10.00 น. แห่ผ้าป่าจากทั่วทุกสารทิศเข้าสู่โรงเรียนบ้านซองแมว

เวลา 11.00 น. ทำพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

Leave a Reply