เยาวชนจับกล้องส่องบ้านเกิด: สื่อสร้างสรรค์วิถีพุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ“จับกล้องส่องบ้านเกิด: สื่อสร้างสรรค์วิถีพุทธรักบ้านเกิด” ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดขึ้น ณ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยย่อย ๒ “ดู” รูปแบบการใช้สื่อสร้างสรรค์วิถีพุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง “แลดูเบิ่งผ่อ” เยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิด โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และนายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช เป็นหัวหน้าแผนวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของเทคโนโลยีนำเสนอต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน ๘ นาที เพื่อบอกเล่าถึงสถานที่สำคัญ วิถีชีวิต ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ตลอดจนส่งเสริมเยาวชน ใช้สื่อสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการพัฒนาบ้านเกิด สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผู้อำนวยการ ครู และเยาวชนนักเรียนในโรงเรียน ได้แก่ ๑) ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ๒) ดร.ธนวัฒน์ พินนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมวิทยาคาร (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม) ๓) นายบุญเลิศ เพชรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ๔) นายชัยพร บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ๕) นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และ ๖) นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนอง ร่วมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ด้วยกระบวนการบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด อาทิเช่น กิจกรรมสัมพันธภาพใหม่ของฉัน กิจกรรม Caring and Sharing กิจกรรม เรื่องเล่าดี ๆ ของบ้านฉัน กิจกรรมเสริมทักษะผลิตสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์พลังใจ (รักษ์บ้านเกิด) และโครงการประกวดคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทางคณะวิจัยฯ นำโดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ มีคณะที่ปรึกษานำโดย ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี อาร์ เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ จำกัด นายภิญโญ รู้ธรรม ศิลปิน โปรดิวเชอร์/ชมรมจิตอาสาเปลี่ยนอนาคต ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ ครูสายันต์ ขันธนิยม ดร.เอื้ออารีย์ วัยวัฒนะ นางสาวมนันนันท์ ประภัสสรพิทยา และคณะวิจัย ฯ ร่วมมอบเกียรติบัตรรางวัล โดยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา จากศิษย์เก่าปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา อาทิ ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว นางสาวสราลี ชิมานนท์ เป็นต้น และในวันปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ นำโดย นายบุญเลิศ เพชรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ได้จัดเวทีการแสดงรำวงวังน้อย และจัดแสดงดนตรีของนักเรียนร่วมกับวงดนตรีจิตอาสาบันเทิงภาวนา ต้อนรับคณะวิจัยฯเป็นอย่างดี ซึ่งผลรางวัลประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์วิถีพุทธ ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากโรงเรียนวัดดาวคะนอง
๒) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง จับกล้องส่องบ้านเกิดวัดพุทไธศวรรย์ และรางวัลชมเชยจากคลิปวีดิโอ เรื่อง จับกล้องส่องบ้านเกิด วัดเตว็ด จากโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
๔) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง เพนียดคล้องช้างในบ้านเกิด และได้รับรางวัลชมเชย จากคลิปวีดิโอ เรื่อง พระอารามหลวงในบ้านเกิด จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๕) รางวัลชมเชย และ รางวัล Popular Vote ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง ละมุด 100 ปี บ้านใหม่ และ คลิปวีดิโอ เรื่อง ศาลพ่อแก่ทองดำ ต บ้านใหม่ จากโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
๖) รางวัลชมเชย ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง ตามรอยวีรสตรีศรีสุริโยทัย และ คลิปวีดิโอ เรื่อง เยาวชนบ้านใหม่แกะสลัก จากโรงเรียนปฐมวิทยาคาร

จากผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตเชื่อมโยงกับชุมชน มีความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมในบ้านเกิด ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน และได้มีโอกาสลงสำรวจชุมชนด้วยวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์จากประสบการณ์จริง ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว ทางคณะวิจัยฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ใกล้เคียง กับโครงการ อาวุโสฟรีแลนซ์ : การเสริมสร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และจะขยายผลการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในแผนวิจัยเรื่อง พุทธจิตวิทยาวิถีชีวิตใหม่: กลไกการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของครอบครัวไทย และแผนวิจัยเรื่อง พื้นที่สร้างสรรค์จากคนสามวัย: รูปแบบการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรมทางสังคมในวิถีใหม่ต่อไป

Leave a Reply