ม.ราชภัฏนครราชสีมาสนใจเปิดหลักสูตรสันติศึกษาโทและเอก กระตุ้นนิสิตลงพื้นที่ศึกษาโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรพระพุทธศาสนา เดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูปลัดวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน

ผศ.ดร.อดิศร กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัฒนธรรมความเชื่อ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนสันติวัฒนธรรม อีกทั้งมีเจ้าโคตรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปตอบโจทย์เยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางความหลากหลาย

พระครูปลัดวรวัฒน์ กล่าวว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ภายใต้การลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เปิดหลักสูตรสันติศึกษา ตั้งแต่ปี 2555 สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดหลักสูตรให้สอดรับนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนใจฟื้นฟูแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านสันติภาพ โดยบูรณาการกับแนวคิดและแนวปฏิบัติทั่วโลก

“ประเด็นที่น่าสนใจในการทำงานร่วมกันอีกประเด็น คือ การคัดเลือกแกนนำของนิสิตที่สนใจ ลงพื้นที่ศึกษาหลักการ และวิธีการพัฒนาโคกหนองนา และธนาคารน้ำ ณ โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาดิน น้ำ ลม ป่า และอาหารในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”พระครูปลัดวรวัฒน์ กล่าว

Leave a Reply