IBSC มจร ผนึกกำลังระดมสมอง ปรับแผนมุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์

          ระหว่าง 7-8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมพุทธปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ผลึกกำลังระดมสมองร่วมแสดงความเห็นเพื่อปรับแผน 5 ปีของวิทยาลัย (2560-2564) ภายหลังที่ผ่านการใช้งานมาได้ 2 ปีแล้ว ซึ่งแผนที่ปรับจะสอดรับกับทิศทางของการนำการประเมินคุณภาพแบบ EdPEx ที่มุ่งพัฒนาวิทยาลัยไปสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ

    พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มจร  เปิดเผยว่า

              ” อีก 2 ปีจากนี้เป็นต้นไป การดำเนินการตามแผนจะเน้นการนำกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดยนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ อีกทั้งจะเปิดหลักสูตรปริญญาสองใบกับต่างประเทศ เเละการเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับความต้องการของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งจะเน้นการสร้างเวทีความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก

            สองปีต่อจากนี้ไป ระบบและกลไกการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร วิทยาลัยจึงได้นำ EdPEx มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาทั้งผู้นำองค์การ กลยุทธ์ ลูกค้า การวัดผล และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ทันสมัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมโลกในยุคดิจิทัล..”

****************

ข้อมูลเบื้องต้น EdPEx

       EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)  ใช้เกณฑ์แบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใช้กับระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  เกณฑ์จะตั้งคำถามให้สถาบันพิจารณา ว่าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือไม่

  • มีการดำเนินงานที่เป็นระบบหรือไม่

  • นำระบบไปใช้อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และทั่วถึงหรือไม่

  • ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือไม่

  • ผลการปรับปรุง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและทิศทาง ที่มุ่งหวังหรือไม่

  • ผลลัพธ์ของการปรับปรุง สร้างความยั่งยืนได้หรือไม่

 edpex

คำอธิบายจากภาพข้างต้น

                     โครงร่างองค์กร เป็นการบ่งบอกถึงบริบท  และ อธิบาย วิธีการปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมการดำเนินการ ความ สัมพันธ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการ การดำเนินการองค์การโดยรวม

ระบบการปฏิบัติการ

                     ระบบการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า  ประกอบกันเป็นกลุ่มการนำองค์การ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่า การนำองค์การต้องมองเน้นที่กลยุทธ์ ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำระดับสูงต้องกำหนดทิศทางขององค์การ และแสวงหาโอกาสด้านการจัดการศึกษาในอนาคต การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการที่สำคัญ มีบทบาททำให้การดำเนินการสำเร็จและนำไปสู่ผลการดำเนินการโดยรวมที่ดีขององค์การการปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์  ซึ่งประกอบด้วย ผลลัพธ์ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด งบประมาณ การเงิน และผลลัพธ์ภายในองค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน การนำองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

*********************************

ข้อมูล EdPEx เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/

Leave a Reply