วัดไทยอินเดีย “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ” ถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันที่ 29 ก.ค. 65  วานนี้ ณ บริเวณลานพระมหาเจดีย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณัฐอินเดีย พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มอบหมายให้พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ เมืองกุสินารา โดยมีหลวงพ่อพระอภิธชมหารัฏฐคุรุ อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา เป็นประธานรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2565

รวมทั้งเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนาจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า ตามโครงการต่างๆ จํานวนมาก อาทิเช่น ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงให้ความสนพระทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล

Leave a Reply